Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Андрейко Вiталiй Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 12.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Сортнасiнняовоч"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 88009 м.Ужгород Можайського, 22/а
4. Код за ЄДРПОУ 00490719
5. Міжміський код та телефон, факс 0312-665452 0312-665452
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 71 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 13.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00490719.smida.gov.ua в мережі Інтернет 12.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
11.04.2017 припинено повноваження Директор Андрейко Вiталiй Iванович
42.481266
Зміст інформації:
11 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Сортнасiнняовч" (код 00490719) було прийнято рiшення про вiдкликання та переобрання органiв управлiння товариством, зазначених нижче:
- припинено повноваження директора Андрейко Вiталiя Iвваановича вiдповiдно до Протоколу №1 вiд 11.04.2017 року, володiє 42.481266 % акцiй товариства. Обiймав цю посаду з 20.06.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
11.04.2017 припинено повноваження голова Наглядової ради Андрейко Марiя Iванiвна
26.767081
Зміст інформації:
11 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Сортнасiнняовч" (код 00490719) було прийнято рiшення про вiдкликання та переобрання органiв управлiння товариством, зазначених нижче:
- припинено повноваження голови Наглядової ради товариства Андрейко Марiї Iванiвни вiдповiдно до Протоколу №1 вiд 11.04.2017 року, володiє 26.767081 % акцiй товариства. Обiймала цю посаду з 20.06.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
11.04.2017 припинено повноваження Ревiзор Хомук Iван Степанович
8.61138
Зміст інформації:
11 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Сортнасiнняовч" (код 00490719) було прийнято рiшення про вiдкликання та переобрання органiв управлiння товариством, зазначених нижче:
- припинено повноваження Ревiзора Хомука Iвана Степановича вiдповiдно до Протоколу №1 вiд 11.04.2017 року, володiє 8.611380 % акцiй товариства. Обiймав цю посаду з 20.06.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
11.04.2017 припинено повноваження член Наглядової ради Лукач Василь Адальбертович
1.026289
Зміст інформації:
11 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Сортнасiнняовч" (код 00490719) було прийнято рiшення про вiдкликання та переобрання органiв управлiння товариством, зазначених нижче:
- припинено повноваження члена Наглядової ради товариства Лукача Василя Адальбертовича вiдповiдно до Протоколу №1 вiд 11.04.2017 року, володiє 1.026289 % акцiй товариства. Обiймав цю посаду з 20.06.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
11.04.2017 припинено повноваження член Наглядової ради Демчук Олег Вячеславович
0.57915
Зміст інформації:
11 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Сортнасiнняовч" (код 00490719) було прийнято рiшення про вiдкликання та переобрання органiв управлiння товариством, зазначених нижче:
- припинено повноваження члена Наглядової ради товариства Демчука Олега Вячеславовича вiдповiдно до Протоколу №1 вiд 11.04.2017 року, володiє 0.579150 % акцiй товариства. Обiймав цю посаду з 20.06.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
11.04.2017 набуто повноважень Директор Андрейко Вiталiй Iванович
42.481266
Зміст інформації:
11 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Сортнасiнняовч" (код 00490719) було прийнято рiшення про вiдкликання та переобрання органiв управлiння товариством, зазначених нижче:
- обрано на посаду директора Андрейко Вiталiя Iвановича вiдповiдно до Протоколу №1 вiд 11.04.2017 року, володiє 42.481266 % акцiй товариства. Особу призначено на строк 3 (три) роки (згоди на розкриття паспортних данних не надано). До призначення обiймав посаду директора товариства "Сортнасiнняовоч". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
11.04.2017 набуто повноважень голова Наглядвої ради Андрейко Марiя Iванiвна
26.767081
Зміст інформації:
11 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Сортнасiнняовч" (код 00490719) було прийнято рiшення про вiдкликання та переобрання органiв управлiння товариством, зазначених нижче:
- обрано на посаду голови Наглядової ради Андрейко Марiю Iванiвну вiдповiдно до Протоколу №1 вiд 11.04.2017 року, володiє 26.767081 % акцiй товариства. Особу призначено на строк 3 (три) роки (згоди на розкриття паспортних данних не надано). До призначення обiймала посаду голови Наглядової ради товариства "Сортнасiнняовоч". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
11.04.2017 набуто повноважень Ревiзор Хомук Iван Степанович
8.61138
Зміст інформації:
11 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Сортнасiнняовч" (код 00490719) було прийнято рiшення про вiдкликання та переобрання органiв управлiння товариством, зазначених нижче:
- обрано на посаду Ревiзора Хомука Iвана Степановича вiдповiдно до Протоколу №1 вiд 11.04.2017 року, володiє 8.611380 % акцiй товариства. Особу призначено на строк 3 (три) роки (згоди на розкриття паспортних данних не надано). До призначення обiймав посаду директора товариства "Сортнасiнняовоч". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
11.04.2017 набуто повноважень член Наглядової ради Лукач Василь Адальбертович
1.026289
Зміст інформації:
11 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Сортнасiнняовч" (код 00490719) було прийнято рiшення про вiдкликання та переобрання органiв управлiння товариством, зазначених нижче:
- обрано на посаду члена Наглядової ради Лукача Василя Адальбертовича вiдповiдно до Протоколу №1 вiд 11.04.2017 року, володiє 1.026289 % акцiй товариства. Особу призначено на строк 3 (три) роки (згоди на розкриття паспортних данних не надано). До призначення обiймав посаду члена Наглядової ради товариства "Сортнасiнняовоч". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
11.04.2017 набуто повноважень член Наглядової ради Демчук Олег Вячеславович
0.57915
Зміст інформації:
11 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Сортнасiнняовч" (код 00490719) було прийнято рiшення про вiдкликання та переобрання органiв управлiння товариством, зазначених нижче:
- обрано на посаду члена Наглядової ради Демчука Олега Вячеславовича вiдповiдно до Протоколу №1 вiд 11.04.2017 року, володiє 0.579150 % акцiй товариства. Особу призначено на строк 3 (три) роки (згоди на розкриття паспортних данних не надано). До призначення обiймав посаду члена Наглядової ради товариства "Сортнасiнняовоч". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.