Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Андрейко Вiталiй Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 20.06.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Сортнасiнняовоч"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 88009 Ужгород Можайського, 22/а
4. Код за ЄДРПОУ 00490719
5. Міжміський код та телефон, факс 0312-665452 0312-665452
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.06.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 116 Бюлетень "Цiннi папери України" 25.06.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00490719.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 23.06.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
20.06.2014 звільнено директор Андрейко Марiя Iванiвна
26.7661
Зміст інформації:
20 червня 2014 року Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Сортнасiнняовч" було прийнято рiшення про вiдкликання та переобрання органiв управлiння товариством, зазначених нижче:
- звiльнено з посади директора Андрейко Марiю Iванiвну вiдповiдно до Протоколу №1 вiд 20.06.2014 року, володiє 26,7661 % акцiй товариства. Обiймала цю посаду з 17.09.2010 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.06.2014 звільнено голова Наглядової ради Андрейко Вiталiй Iванович
42.4813
Зміст інформації:
20 червня 2014 року Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Сортнасiнняовч" було прийнято рiшення про вiдкликання та переобрання органiв управлiння товариством, зазначених нижче:
- звiльнено з голови Наглядової ради товариства Андрейко Вiталiя Iвановича вiдповiдно до Протоколу №1 вiд 20.06.2014 року, володiє 42,4813 % акцiй товариства. Обiймав цю посаду з 17.09.2010 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.06.2014 звільнено Ревiзор Хомук Iван Степанович
8.6114
Зміст інформації:
20 червня 2014 року Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Сортнасiнняовч" було прийнято рiшення про вiдкликання та переобрання органiв управлiння товариством, зазначених нижче:
- звiльнено з посади Ревiзора товариства Хомука Iвана Степановича вiдповiдно до Протоколу №1 вiд 20.06.2014 року, володiє 8,6114 % акцiй товариства. Обiймала цю посаду з 17.09.2010 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.06.2014 звільнено член Наглядової ради Лукач Василь Адальбертович
1.0263
Зміст інформації:
20 червня 2014 року Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Сортнасiнняовч" було прийнято рiшення про вiдкликання та переобрання органiв управлiння товариством, зазначених нижче:
- звiльнено з посади члена Наглядової ради товариства Лукача Василя Адальбертовича вiдповiдно до Протоколу №1 вiд 20.06.2014 року, володiє 1,0263 % акцiй товариства. Обiймав цю посаду з 17.09.2010 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.06.2014 звільнено член Наглядової ради Рошко Юлiя Юрiївна
1.6871
Зміст інформації:
20 червня 2014 року Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Сортнасiнняовч" було прийнято рiшення про вiдкликання та переобрання органiв управлiння товариством, зазначених нижче:
- звiльнено з посади члена Наглядової ради товариства Рошко Юлiю Юрiївну вiдповiдно до Протоколу №1 вiд 20.06.2014 року, володiє 1,6871 % акцiй товариства. Обiймала цю посаду з 17.09.2010 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.06.2014 призначено Директор Андрейко Вiталiй Iванович
42.4813
Зміст інформації:
20 червня 2014 року Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Сортнасiнняовч" було прийнято рiшення про вiдкликання та переобрання органiв управлiння товариством, зазначених нижче:
- обрано на посаду директора Андрейко Вiталiя Iвановича вiдповiдно до Протоколу №1 вiд 20.06.2014 року, володiє 42,4813 % акцiй товариства. Особу призначено на строк 3 (три) роки. До призначення обiймав посаду голови Наглядової ради товариства "Сортнасвнняовоч".Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.06.2014 призначено Голова Наглядової ради Андрейко Марiя Iванiвна
26.7661
Зміст інформації:
20 червня 2014 року Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Сортнасiнняовч" було прийнято рiшення про вiдкликання та переобрання органiв управлiння товариством, зазначених нижче:
- обрано на посаду голови Наглядової ради товариства Андрейко Марiю Iванiвну вiдповiдно до Протоколу №1 вiд 20.06.2014 року, володiє 26,7661 % акцiй товариства. Особу призначено на строк 3 (три) роки. До призначення обiймав посаду директора товариства "Сортнасвнняовоч". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.06.2014 призначено Ревiзор Хомук Iван Степанович
8.6114
Зміст інформації:
20 червня 2014 року Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Сортнасiнняовч" було прийнято рiшення про вiдкликання та переобрання органiв управлiння товариством, зазначених нижче:
- обрано на посаду Ревiзора Хомука Iвана Степановича вiдповiдно до Протоколу №1 вiд 20.06.2014 року, володiє 8,6114 % акцiй товариства. Особу призначено на строк 3 (три) роки. До призначення обiймав посаду Ревiзора товариства "Сортнасвнняовоч". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.06.2014 призначено член Наглядової ради Лукач Василь Адальбертович
1.0263
Зміст інформації:
20 червня 2014 року Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Сортнасiнняовч" було прийнято рiшення про вiдкликання та переобрання органiв управлiння товариством, зазначених нижче:
- обрано на посаду члена Наглядової ради товариства Лукача Василя Адальбертовича вiдповiдно до Протоколу №1 вiд 20.06.2014 року, володiє 1,0263 % акцiй товариства. Особу призначено на строк 3 (три) роки. До призначення обiймав посаду члена Наглядової ради товариства "Сортнасвнняовоч". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.06.2014 призначено член Наглядової ради Демчук Олег Вячеславович
0.5791
Зміст інформації:
20 червня 2014 року Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Сортнасiнняовч" було прийнято рiшення про вiдкликання та переобрання органiв управлiння товариством, зазначених нижче:
- обрано на посаду члена Наглядової ради товариства Демчука Олега Вячеславовича вiдповiдно до Протоколу №1 вiд 20.06.2014 року, володiє 0,5791 % акцiй товариства. Особу призначено на строк 3 (три) роки.
До призначення не обiймав керiвниїх посад товариства "Сортнасвнняовоч". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.