Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Андрейко Вiталiй Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 23.06.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Сортнасiнняовоч"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 88009 Ужгород Можайського, 22/а
4. Код за ЄДРПОУ 00490719
5. Міжміський код та телефон, факс 0312-665452 0312-665452
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.06.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 118 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 25.06.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00490719.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 23.06.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
23.06.2014 звільнено директор Андрейко Марiя Iванiвна
26.767
Зміст інформації:
Андрейко Марiя Iванiвна звiльнена з посади директора за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.06.2014р.
23.06.2014 звільнено голова Наглядової ради Андрейко Вiталiй Iванович
42.4813
Зміст інформації:
Андрейко Вiталiй Iванович звiльнений з посади голови Наглядової ради за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.06.2014р.
23.06.2014 звільнено Ревiзор Хомук Iван Степанович
8.6114
Зміст інформації:
Хомук iван Степанович звiльнений з посади Ревiзора за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.06.2014р.
23.06.2014 звільнено член Наглядової ради Лукач Василь Адальбертович
1.0263
Зміст інформації:
Лукач Василь Адальбертович звiльнений з посади члена НР за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.06.2014р.
23.06.2014 звільнено член Наглядової ради Рошко Юлiя Юрiївна
1.6871
Зміст інформації:
Рошко Юлiя Юрiївна звiльнена з посади члена НР за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.06.2014р.
23.06.2014 призначено Директор Андрейко Вiталiй Iванович
42.4813
Зміст інформації:
Андрейко Вiталiй Iванович призначений на посаду директора за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.06.2014р., Протокол №1.
23.06.2014 призначено Голова Наглядової ради Андрейко Марiя Iванiвна
26.767
Зміст інформації:
Андрейко Марiя Iванiвна призначена на посаду Голови Наглядової ради за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.06.2014р., Протокол №1.
23.06.2014 призначено Ревiзор Хомук Iван Степанович
8.6114
Зміст інформації:
Хомцук Iван Степанович призначений на посаду Ревiзора за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.06.2014р., Протокол №1.
23.06.2014 призначено член Наглядової ради Лукач Василь Адальбертович
1.0263
Зміст інформації:
Лукач Василь Адальбертович призначений на посаду члена Наглядової ради за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.06.2014р., Протокол №1.
23.06.2014 призначено член Наглядової ради Демчук Олег Вячеславович
0.5791
Зміст інформації:
Демчук олег Вячеславович призначений на посаду члена Наглядової ради за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.06.2014р., Протокол №1.