Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 11.04.2017
Дата публікації 10.03.2017 09:52:36
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Сортнасінняовоч"
Юридична адреса* Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Можайського, 22/а, пошт.інд.88009
Керівник* Андрейко Віталій Іванович - Директор. Тел: 0312665452
E-mail* sortsemovoch@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство «Сортнасінняовоч» (місцезнаходження: Україна, м. Ужгород, вул.Можайського, 22/а, код за ЄДРПОУ: 00490719), надалі – Товариство, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 11 квітня 2017 року о 12-00 год. (к.ч.) за адресою: м.Ужгород, вул.Можайського, 22/а, Закарпатська область. Реєстрація акціонерів або їхніх представників відбудеться з 11-ої до 12-ої год. за місцем проведення зборів.

     Порядок денний:

1.Обрання лічильної комісії, голови і секретаря зборів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

2.Заслуховування звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту директора.

3.Заслуховування звіту наглядової ради про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту НР.

4.Заслуховування звіту ревізора за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Ревізора.

5.Розгляд та затвердження річного звіту та балансу ПрАТ за 2016 рік.

6.Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками роботи за 2016 рік.

7.Припинення повноважень директора товариства.

8.Обрання директора, затвердження умов цивільно-правового договору з ним.

9.Припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства.

10.Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів з ними.

11.Припинення повноважень ревізора товариства.

12.Обрання ревізора, затвердження умов цивільно-правового договору з ним.

  Для участі у зборах необхідно мати документ який посвідчує особу; представникам акціонерів – доручення, оформлене згідно  з чинним законодавством. Дата складання зведеного облікового реєстру акціонерів станом на 24 годину за три робочих дня до дня проведення загальних зборів, тобто на 05 квітня 2017 року.

  З документами, що стосуються питань порядку денного зборів, акціонери (їх уповноважені представники) за письмовим зверненням можуть ознайомитись у Директора Товариства за місцезнаходженням Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: http://00490719.smida.gov.ua/

Повідомлення опубліковано в газеті Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 47 від 10.03.2017 року

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ за 2016 рік

Найменування показника

Період

2015

2016

Усього активів

683

726

Основні засоби

479

435

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

193

278

Сумарна дебіторська заборгованість

10

12

Грошові кошти та їх еквіваленти

1

1

Нерозподілений прибуток

-40

-45

Власний капітал

671

666

Статутний капітал

711

711

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

12

60

Чистий прибуток (збиток)

-

-

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2845200

2845200

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Згальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій пртягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

4

4

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Андрейко Віталій Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 10.03.2017
(дата)