Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 22.03.2016
Дата публікації 22.03.2016 09:38:42
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Сортнасінняовоч"
Юридична адреса* Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Можайського, 22/а, пошт.інд.88009
Керівник* Андрейко Віталій Іванович - Директор. Тел: 0312665452
E-mail* sortsemovoch@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство «Сортнасінняовоч» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 26 квітня 2016 року о 12-00 год. (к.ч.) за адресою: м.Ужгород, вул.Можайського, 22/а, Закарпатська область. Реєстрація акціонерів або їхніх представників відбудеться з 11-ої до 12-ої год. за місцем проведення зборів.

     Порядок денний:

1.Обрання лічильної комісії, голови і секретаря зборів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

2.Заслуховування звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту директора.

3.Заслуховування звіт наглядової ради про роботу за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту НР.

4.Заслуховування звіту ревізора за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Ревізора.

5.Розгляд та затвердження річного звіту та балансу ПрАТ за 2015 рік.

6.Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками роботи за 2015 рік.

  Для участі у зборах необхідно мати документ який посвідчує особу; представникам акціонерів – доручення, оформлене згідно  з чинним законодавством. Дата складання зведеного облікового реєстру акціонерів станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 21 квітня 2016 року.

  З документами, що стосуються питань порядку денного зборів, акціонери (їх уповноважені представники) за письмовим зверненням можуть ознайомитись у Директора Товариства за місцезнаходженням Товариства.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Сортнасінняовоч» було опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР України Бюлетень «Бюлетень. Цінні папери України», №51 (4339) від 22.03.2016р.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ за 2015 рік

Найменування показника

Період

2014

2015

Усього активів

757

683

Основні засоби

530

479

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

189

193

Сумарна дебіторська заборгованість

34

10

Грошові кошти та їх еквіваленти

4

1

Нерозподілений прибуток

-86

-40

Власний капітал

625

671

Статутний капітал

711

711

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

132

12

Чистий прибуток (збиток)

-

-

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2845200

2845200

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

5

4

Директор                                                   Андрейко В.І.

                              

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Андрейко Віталій Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.03.2016
(дата)