Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 31.07.2015
Дата публікації 11.08.2015 15:41:51
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Сортнасінняовоч"
Юридична адреса* Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Можайського, 22/а, пошт.інд.88009
Керівник* Андрейко Віталій Іванович - Директор. Тел: 0312665452
E-mail* sortsemovoch@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Протокол № 1 загальних зборів акціонерів ПрАТ “Сортнасінняовоч” 31 липня 2014 р. м. Ужгород На обліку 31 (тридцять один) акціонер, 2845200 штук простих іменних акцій. Сумарна вартість випущених цінних паперів за номіналом складає 711300 (сімсот одинадцять тисяч триста) гривень, тобто статутний капітал, в тому числі: 28 (двадцять вісім) фізичних осіб, які володіють 2653661 шт. акціями — 93.268% на суму 663415.75 грн.; 3 (три) юридичні особи, які володіють191539 шт. акцій - 6.732% на суму 47884.75 грн. Чергові загальні збори акціонерів відбулися 31 липня 2015 року о 12-00 год. (к.ч.) за адресою: м.Ужгород, вул.Можайського, 22/а, Закарпатська область. Реєстрація акціонерів або їхніх представників пройшла з 11-ої до 12-ої год. за місцем проведення зборів. Для участі у зборах необхідно мати документ який посвідчує особу; представникам акціонерів – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством. Дата складання зведеного облікового реєстру акціонерів станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 28 липня 2015 року. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Сортнасінняовоч» було опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР України Бюлетень «Бюлетень. Цінні папери України», №112 від 23.06.2015р. Присутні та зареєстровані: Присутні та зареєстровані: 4 акціонери, що складає 2 244 465 акцій на суму 561 116,25 грн., 78,8861 % акцій, а саме: юридичні особи — відсутні, фізичні особи – 4 чол., які володіють 2 244 465 акціями на суму 561 116,25 грн., 78,8861 % акцій, тобто є кворум для проведення загальних зборів, а також Лизанець О.В. – бухгалтер товариства. Для роботи загальних зборів акціонерів Головою зборів запропоновано обрати Андрейко Віталія Івановича – директора товариства. Голосували: 4 акцоінери «за»; «проти» - 0 акціонерів, «утримались» - 0 акціонерів. Рішення прийнято одноголосно. Голова зборів запропонував затвердити порядок денний загальних зборів. Порядок денний: 1.Обрання лічильної комісії, голови і секретаря зборів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів. 2.Заслуховування звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту директора. 3.Заслуховування звіт наглядової ради про роботу за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту НР. 4.Заслуховування звіту ревізора за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Ревізора. 5.Розгляд та затвердження річного звіту та балансу ПрАТ за 2014 рік. 6.Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками роботи за 2014 рік. 1.СЛУХАЛИ: По першому питанню виступила Андрейко Марія Іванівна, яка повідомила, що відповідно до внутрішніх положень АТ під час підрахунку голосів на зборах має бути створена Лічильна комісія. Для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. На початку засідання було запропоновано обрати і затвердити Лічильну комісію у складі: голова комісії — Лукач В.А. (зав.складом товариства). , член комісії —Лизанець О.В. (бухгалтер товариства). Для роботи чергових загальних зборів акціонерного товариства Головою зборів запропоновано Андрейко В.І., секретар зборів Хомук І.С. За таку пропозицію акціонери проголосували одноголосно: Голосували: “за” – 4 акціонери, 2 244 465 голосів 100% присутніх та зареєстрованих акціонерів; “проти” – 0 акціонерів, 0 голосів, 0%; “утримались” – 0 акціонерів, 0 голосів, 0 % присутніх та зареєстрованих акціонерів. ВИРІШИЛИ: Затвердити запропонований склад Лічильної комісії та голови та секретаря загальний зборів, а саме: Лічильну комісію у складі: голова комісії — Лукач В.А., член комісії —Лизанець О.В. Для роботи загальних зборів вирішено обрати – головою зборів Андрейко В.І. секретарем загальних зборів призначити Хомука І.С. Рішення прийнято одноголосно. 2.СЛУХАЛИ: По другому питанню “Заслуховування звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту директора” інформацію висвітлив новий директор товариства Андрейко Віталій Іванович, який в повному обсязі розкрив основні положення і моменти роботи підприємства, підвів підсумки виробничо-господарської діяльності за 2014 рік, ознайомив з проблемними питаннями, якими зіткнулося товариство, а також надав інформацію щодо перспектив подальшого розвитку та майбутніх планів розширення інфраструктури підприємства (звіт додається). Голосували: “за” –4 акціонери, 2 244 465 голосів, 100% присутніх та зареєстрованих акціонерів; “проти” – 0 акціонерів, 0 голосів, 0%; “утримались” – 0 акціонерів, 0 голосів, 0 % присутніх та зареєстрованих акціонерів. ВИРІШИЛИ: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за підсумками 2014 року оцінити позитивно, затвердити в цілому, а роботу АТ визнати задовільною. Рішення прийнято одноголосно. 3.СЛУХАЛИ: По третьому питанню “Заслуховування звіт наглядової ради про роботу за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту НР” присутніх ознайомила голова Наглядової ради Андрейко Марія Іванівна, яка у своєму виступі висвітлила основні моменти роботи НР – одного з керівних органів товариства, співпраці з іншими керівними органами АТ, а також була дана оцінка роботі директора щодо управління та керівництвом акціонерним товариством та зроблений аналіз діяльності наглядової ради (звіт додається). Голосували: “за” – 4 акціонери, 2 244 465 голосів, 100% присутніх та зареєстрованих акціонерів; “проти” – 0 акціонерів, 0 голосів, 0%; “утримались” – 0 акціонерів, 0 голосів, 0 % присутніх та зареєстрованих акціонерів. ВИРІШИЛИ: Звіт голови Наглядової ради товариства за підсумками 2014 року затвердити в цілому. Рішення прийнято одноголосно. 4.СЛУХАЛИ: По четвертому питанню “Заслуховування звіту ревізора за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Ревізора” виступив Хомук І.С., який у своєму виступі проаналізував результати роботи АТ, повідомив про результати квартальних перевірок Ревізором, ведення бухгалтерської та податкової звітності відповідає вимогам чинного законодавства та основним вимогам ведення облікової політики ПСБО, ознайомив присутніх з результатами аудиторської перевірки щодо достовірності фінансової звітності АТ, а також з висновками про ведення бухгалтерського обліку товариства у 2014 році (звіт додається). Голосували: “за” – 4 акціонери, 2 244 465 голосів, 100% присутніх та зареєстрованих акціонерів; “проти” – 0 акціонерів, 0 голосів, 0%; “утримались” – 0 акціонерів, 0 голосів, 0 % присутніх та зареєстрованих акціонерів. ВИРІШИЛИ: Звіт ревізора товариства за підсумками 2014 року затвердити в цілому. Рішення прийнято одноголосно. 5.СЛУХАЛИ: Зі змістом п’ятого питання порядку денного «Розгляд та затвердження річного звіту та балансу ПрАТ за 2014 рік» присутніх ознайомив директор акціонерного товариства Андрейко Віталій Іванович, який висвітлив інформацію, про результати діяльності підприємства та перевірку основних економічних показників діяльності АТ за підсумками річного звіту. Голосували: “за” – 4 акціонери, 2 244 465 голосів, 100% присутніх та зареєстрованих акціонерів; “проти” – 0 акціонерів, 0 голосів, 0%; “утримались” – 0 акціонерів, 0 голосів, 0 % присутніх та зареєстрованих акціонерів. ВИРІШИЛИ: За підсумками року та за результатами фінансово-господарської діяльності можна зробити висновок, що у товаристві дотримуються вимог чинного законодавства, Статуту, внутрішніх нормативних документів, а фінансовий стан АТ є задовільним, річний звіт та баланс за 2014 рік затвердити в цілому та повному обсязі, оскільки не дивлячись на збитки, які були значно зменшені, керівництво АТ вчасно виплачувало аванс і заробітну плату працівникам та всі податкові платежі до місцевих та державних бюджетів. Рішення прийнято одноголосно. 6.СЛУХАЛИ: Зі змістом шостого питання порядку денного «Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками роботи за 2014 рік» присутніх ознайомила Андрейко Марія Іванівна, яка повідомила про результати діяльності товариства і станом на 01.01.2015р. збитки склали 86,0 тис.грн., що значно зменшило загальну суму збитків минулого періоду. З питання затвердження планових нормативів розподілу чистого прибутку та покриття збитків товариства запропонував в майбутньому – направити 30 % цього прибутку у фонд виплати дивідендів акціонерам АТ. Голосували: “за” – 4 акціонери, 2 244 465 голосів, 100% присутніх та зареєстрованих акціонерів; “проти” – 0 акціонерів, 0 голосів, 0%; “утримались” – 0 акціонерів, 0 голосів, 0 % присутніх та зареєстрованих акціонерів. 6.ВИРІШИЛИ: З питання затвердження планових нормативів розподілу чистого прибутку та покриття збитків товариства направити 30 % цього прибутку у фонд виплати дивідендів акціонерам АТ. Рішення прийнято одноголосно. Із заключним словом виступив Голова зборів, який повідомив, що порядок денний чергових загальних зборів акціонерів вичерпано та подякував усім акціонерам, представникам акціонерів, іншим учасникам зборів, гостям та всім кого було залучено до підготовки та проведення зборів за плідну працю. Зауважень до ведення зборів не надходило. Голова Загальних зборів _______________/Андрейко В.І./ Секретар Загальних зборів ______________/Хомук І.С./ Директор _______________/Андрейко В.І./ М.П.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Андрейко Віталій Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.08.2015
(дата)