Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 31.07.2015
Дата публікації 22.06.2015 15:04:35
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Сортнасінняовоч"
Юридична адреса* Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Можайського, 22/а, пошт.інд.88009
Керівник* Андрейко Віталій Іванович - Директор. Тел: 0312665452
E-mail* sortsemovoch@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановні акціонери! Приватне акціонерне товариство «Сортнасінняовоч» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 31 липня 2015 року о 12-00 год. (к.ч.) за адресою: м.Ужгород, вул.Можайського, 22/а, Закарпатська область. Реєстрація акціонерів або їхніх представників відбудеться з 11-ої до 12-ої год. за місцем проведення зборів. Порядок денний: 1.Обрання лічильної комісії, голови і секретаря зборів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів. 2.Заслуховування звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту директора. 3.Заслуховування звіт наглядової ради про роботу за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту НР. 4.Заслуховування звіту ревізора за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Ревізора. 5.Розгляд та затвердження річного звіту та балансу ПрАТ за 2014 рік. 6.Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками роботи за 2014 рік. Для участі у зборах необхідно мати документ який посвідчує особу; представникам акціонерів – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством. Дата складання зведеного облікового реєстру акціонерів станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 28 липня 2015 року. З документами, що стосуються питань порядку денного зборів, акціонери (їх уповноважені представники) за письмовим зверненням можуть ознайомитись у Директора Товариства за місцезнаходженням Товариства. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Сортнасінняовоч» було опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР України Бюлетень «Бюлетень. Цінні папери України», №112 від 23.06.2015р. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ за 2014 рік Найменування показника Період 2013 2014 Усього активів 647 757 Основні засоби 418 530 Довгострокові фінансові інвестиції - - Запаси 132 189 Сумарна дебіторська заборгованість 94 34 Грошові кошти та їх еквіваленти 3 4 Нерозподілений прибуток -144 -86 Власний капітал 567 625 Статутний капітал 711 711 Довгострокові зобов’язання - - Поточні зобов’язання 80 132 Чистий прибуток (збиток) - - Середньорічна кількість акцій (шт.) 2845200 2845200 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 5 Директор ___________________ В.І. Андрейко
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Андрейко Віталій Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.06.2015
(дата)