Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 20.06.2014
Дата публікації 23.06.2014 08:54:41
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Сортнасінняовоч"
Юридична адреса* Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Можайського, 22/а, пошт.інд.88009
Керівник* Андрейко Віталій Іванович - Директор. Тел: 0312665452
E-mail* sortsemovoch@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Протокол № 1
загальних зборів акціонерів
ПрАТ “Сортнасінняовоч”


20 червня 2014 р. м. Ужгород

На обліку 31 (тридцять один) акціонер, 2845200 штук простих іменних акцій. Сумарна вартість випущених цінних паперів за номіналом складає 711300 (сімсот одинадцять тисяч триста) гривень, тобто статутний капітал, в тому числі: 28 (двадцять вісім) фізичних осіб, які володіють 2653661 шт. акціями — 93.268% на суму 663415.75 грн.; 3 (три) юридичні особи, які володіють191539 шт.акцій - 6.732% на суму 47884.75 грн.
Присутні та зареєстровані: Присутні та зареєстровані: 5 акціонерів, що складає 2 260 943 акції на суму 565 235,75 грн., 79,4652 % акцій, а саме: юридичні особи — відсутні, фізичні особи – 5 чол., які володіють 2 260 943 акціями на суму 565 235,75 грн., 79,4652 % акцій, тобто є кворум для проведення загальних зборів.
Для роботи загальних зборів акціонерів, Головою зборів запропоновано обрати Андрейко М.І. – директора товариства.
Голова зборів запропонувала затвердити порядок денний загальних зборів.

Порядок денний:
1.Обрання лічильної комісії, голови і секретаря зборів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2.Заслуховування звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту директора.
3.Заслуховування звіт наглядової ради про роботу за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту НР.
4.Заслуховування звіту ревізора за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Ревізора.
5.Розгляд та затвердження річного звіту та балансу ПрАТ за 2013 рік.
6.Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками роботи за 2013 рік.
7.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ протягом одного року та надання повноважень на укладання таких договорів.
8.Відкликання та переобрання органів управління.

1.СЛУХАЛИ:
По першому питанню виступив Хомук І.С., який повідомив що для підрахунку результатів голосування потрібно призначити Лічильну комісію, з числа присутніх та зареєстрованих акціонерів. На засіданні було запропоновано обрати і затвердити Лічильну комісію у складі: голова комісії — Лукач В.А., члени комісії — Демчук О.В.
Для роботи загальних зборів запропоновано головою зборів обрати Андрейко М.І. – директора АТ, секретарем зборів призначити Хомука І.С. За таку пропозицію акціонери проголосували одноголосно:
Голосували: “за” – 5 акціонерів, 2 260 943 голоси, 100% присутніх та зареєстрованих акціонерів; “проти” – 0 акціонерів, 0 голосів, 0%; “утримались” – 0 акціонерів, 0 голосів, 0 % присутніх та зареєстрованих акціонерів.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити запропонований склад Лічильної комісії та секретаря загальний зборів, а саме: Лічильну комісію у складі: голова комісії — Лукач В.А., члени комісії — Демчук О.В.
Для роботи загальних зборів вирішено обрати – головою зборів Андрейко М.І. секретарем загальних зборів призначити Хомука І.С.
Рішення прийнято одноголосно.
2.СЛУХАЛИ:
По другому питанню “ Заслуховування звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту директора” інформацію оприлюднила Андрейко М.І., яка в повному обсязі висвітлила основні положення і моменти роботи підприємства, підвела підсумки виробничо-господарської діяльності за 2013 рік, ознайомила з проблемними питаннями, якими зіткнулося товариство, а також надала інформацію щодо перспектив подальшого розвитку та майбутніх планів розширення інфраструктури підприємства. (звіт додається)
Голосували: “за” – 5 акціонерів, 2 260 943 голоси, 100% присутніх та зареєстрованих акціонерів; “проти” – 0 акціонерів, 0 голосів, 0%; “утримались” – 0 акціонерів, 0 голосів, 0 % присутніх та зареєстрованих акціонерів.
ВИРІШИЛИ:
Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за підсумками 2013 року оцінити позитивно, затвердити в цілому, а роботу АТ визнати задовільною.
Рішення прийнято одноголосно.
3.СЛУХАЛИ:
По третьому питанню “ Заслуховування звіту наглядової ради про роботу за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту НР” присутніх ознайомив голова НР Андрейко В.І., який у своєму виступі висвітлив основні моменти роботи НР, співпраці з керівним органом АТ, а також була дана оцінка роботі директора щодо керівництва акціонерним товариством та зроблений аналіз діяльності наглядової ради (звіт додається).
Голосували: “за” – 5 акціонерів, 2 260 943 голоси, 100% присутніх та зареєстрованих акціонерів; “проти” – 0 акціонерів, 0 голосів, 0%; “утримались” – 0 акціонерів, 0 голосів, 0 % присутніх та зареєстрованих акціонерів.
ВИРІШИЛИ:
Звіт голови Наглядової ради товариства за підсумками 2013 року затвердити в цілому.
Рішення прийнято одноголосно.
4.СЛУХАЛИ:
По четвертому питанню “Заслуховування звіту ревізора за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Ревізора” виступив Хомук І.С., який у своєму виступі проаналізував результати роботи АТ, повідомив про результати квартальних перевірок Ревізором, ведення бухгалтерської та податкової звітності відповідає вимогам чинного законодавства та основним вимогам ведення облікової політики ПСБО, ознайомив присутніх з результатами аудиторської перевірки щодо достовірності фінансової звітності АТ, а також з висновками про ведення бухгалтерського обліку товариства у 2013 році. (звіт додається).
Голосували: “за” – 5 акціонерів, 2 260 943 голоси, 100% присутніх та зареєстрованих акціонерів; “проти” – 0 акціонерів, 0 голосів, 0%; “утримались” – 0 акціонерів, 0 голосів, 0 % присутніх та зареєстрованих акціонерів.
ВИРІШИЛИ:
Звіт ревізора товариства за підсумками 2013 року затвердити в цілому.
Рішення прийнято одноголосно.
5.СЛУХАЛИ:
Зі змістом п’ятого питання порядку денного «Розгляд та затвердження річного звіту та балансу ПрАТ за 2013 рік» присутніх ознайомила директор акціонерного товариства Андрейко М.І., яка висвітлила інформацію, про результати діяльності підприємства та перевірку основних економічних показників діяльності АТ за підсумками річного звіту.
Голосували: “за” – 5 акціонерів, 2 260 943 голоси, 100% присутніх та зареєстрованих акціонерів; “проти” – 0 акціонерів, 0 голосів, 0%; “утримались” – 0 акціонерів, 0 голосів, 0 % присутніх та зареєстрованих акціонерів.
ВИРІШИЛИ:
За підсумками року та за результатами фінансово-господарської діяльності можна зробити висновок, що у товаристві дотримуються вимог чинного законодавства, Статуту, внутрішніх нормативних документів, а фінансовий стан АТ є задовільним, річний звіт та баланс за 2013 рік затвердити в цілому та повному обсязі, оскільки не дивлячись на збитки, керівництво АТ вчасно виплачувало аванс і заробітну плату працівникам та всі податкові платежі до місцевих та державних бюджетів.
6.СЛУХАЛИ:
Зі змістом шостого питання порядку денного «Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками роботи за 2013 рік» присутніх ознайомив Хомук І.С., який повідомив про результати діяльності товариства і станом на 01.01.2014р. збитки склали 144, тис.грн., що додалося до збитків минулого періоду. З питання затвердження планових нормативів розподілу чистого прибутку та покриття збитків товариства запропонував в майбутньому – направити 30 % цього прибутку у фонд виплати дивідендів акціонерам АТ.
Голосували: “за” – 5 акціонерів, 2 260 943 голоси, 100% присутніх та зареєстрованих акціонерів; “проти” – 0 акціонерів, 0 голосів, 0%; “утримались” – 0 акціонерів, 0 голосів, 0 % присутніх та зареєстрованих акціонерів.
6.ВИРІШИЛИ:
З питання затвердження планових нормативів розподілу чистого прибутку та покриття збитків товариства направити 30 % цього прибутку у фонд виплати дивідендів акціонерам АТ.
Рішення прийнято одноголосно.
7.СЛУХАЛИ: З питання попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ протягом одного року та надання повноважень на укладання таких договорів виступив Хомук І.С., який запропонував під час здійснення таких операцій надати право укладати відповідні правочини директору товариства.
Голосували: “за” – 5 акціонерів, 2 260 943 голоси, 100% присутніх та зареєстрованих акціонерів; “проти” – 0 акціонерів, 0 голосів, 0%; “утримались” – 0 акціонерів, 0 голосів, 0 % присутніх та зареєстрованих акціонерів.
7.ВИРІШИЛИ: З питання здійснення значних правочинів надати право укладати відповідні договори директору товариства.
Рішення прийнято одноголосно.
8.СЛУХАЛИ:
По восьмому питанню виступив Андрейко В.І., яка запропонував відкликати існуючий склад керівних органів і обрати новий склад керівництва АТ відповідного до чинного законодавства України, а саме, відкликати:
Андрейко М.І. – з посади директора товариства;
Андрейко В.І. – з посади голови наглядової ради;
Рошко Ю.Ю., Лукача В.А. – з посади членів наглядової ради;
Хомука І.С. – з посади Ревізора АТ.
Хомук І.С. запропонував присутнім на зборах акціонерам обрати на посаду директора АТ «Сортнасінняовоч» – Андрейко Віталія Івановича терміном на 3 (три) роки.
Голосували: “за” – 5 акціонерів, 2 260 943 голоси, 100% присутніх та зареєстрованих акціонерів; “проти” – 0 акціонерів, 0 голосів, 0%; “утримались” – 0 акціонерів, 0 голосів, 0 % присутніх та зареєстрованих акціонерів.
Рішення прийнято одноголосно.
Андрейко В.І. запропонував обрати наступний склад Наглядової ради АТ у кількості 3-х чоловік, а саме: Андрейко М.І. – голова НР, Лукач В.А. та Демчук О.В. – члени наглядової ради строком на 3 (три) роки.
Голосували: “за” – 5 акціонерів, 2 260 943 голоси, 100% присутніх та зареєстрованих акціонерів; “проти” – 0 акціонерів, 0 голосів, 0%; “утримались” – 0 акціонерів, 0 голосів, 0 % присутніх та зареєстрованих акціонерів.
Рішення прийнято одноголосно.
Демчук О.В. запропонував обрати Ревізором АТ – Хомука І.С. строком на 3 (три) роки.
Голосували: “за” – 5 акціонерів, 2 260 943 голоси, 100% присутніх та зареєстрованих акціонерів; “проти” – 0 акціонерів, 0 голосів, 0%; “утримались” – 0 акціонерів, 0 голосів, 0 % присутніх та зареєстрованих акціонерів.
Рішення прийнято одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
Обрати на посаду директора АТ «Сортнасінняовоч» - Андрейко Віталія Івановича терміном 3 (три) роки, затвердити наступний склад Наглядової ради: голова НР – Андрейко М.І., члени НР – Лукач В.А., Демчук О.В. терміном на 3 (три) роки, обрати на посаду Ревізора – Хомука І.С. терміном на 3 (три) роки.
Із заключним словом виступив Голова зборів, яка повідомив, що порядок денний чергових загальних зборів акціонерів вичерпано та подякував усім акціонерам, представникам акціонерів, іншим учасникам зборів, гостям та всім кого було залучено до підготовки та проведення зборів за плідну працю.
Зауважень до ведення зборів не надходило.

Голова Загальних зборів _______________/Андрейко М.І./
Секретар Загальних зборів _______________/Хомук І.С./
Директор _______________/Андрейко В.І./

М.П.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Андрейко Віталій Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.06.2014
(дата)