Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 12.05.2014
Дата публікації 12.05.2014 15:54:48
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Сортнасінняовоч"
Юридична адреса* Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Можайського, 22/а, пошт.інд.88009
Керівник* Андрейко Марія Іванівна - Директор. Тел: 0312665452
E-mail* sortsemovoch@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПрАТ «Сортнасінняовоч» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 20 червня 2014 року о 12-00 год. (к.ч.) за адресою: м.Ужгород, вул..Можайського, 22/а, Закарпатська область. Реєстрація акціонерів або їхніх представників відбудеться з 11-ої до 12-ої год. за місцем проведення зборів.
Порядок денний:
1.Обрання лічильної комісії, голови і секретаря зборів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2.Заслуховування звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту директора.
3.Заслуховування звіт наглядової ради про роботу за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту НР.
4.Заслуховування звіту ревізора за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Ревізора.
5.Розгляд та затвердження річного звіту та балансу ПрАТ за 2013 рік.
6.Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками роботи за 2013 рік.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ протягом одного року та надання повноважень на укладання таких договорів.
8.Відкликання та переобрання органів управління.
Для участі у зборах необхідно мати документ який посвідчує особу; представникам акціонерів – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством. Дата складання зведеного облікового реєстру акціонерів станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 16 червня 2014 року.
З документами, що стосуються питань порядку денного зборів, акціонери (їх уповноважені представники) за письмовим зверненням можуть ознайомитись у Директора Товариства за місцезнаходженням Товариства.
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів надруковано у Бюлетні «Бюлетень. Цінні папери України» №86 від 13.05.2014 року.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ за 2013 рік

Найменування показника Період
2012 рік 2013 рік
Усього активів 686 647
Основні засоби 455 418
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 159 132
Сумарна дебіторська заборгованість 45 94
Грошові кошти та їх еквіваленти 27 3
Нерозподілений прибуток -96 -144
Власний капітал 615 567
Статутний капітал 711 711
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 71 80
Чистий прибуток (збиток) - -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2845200 2845200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 5
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Андрейко Марія Іванівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 12.05.2014
(дата)