Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 12.03.2013
Дата публікації 12.03.2013 14:02:33
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Сортнасінняовоч"
Юридична адреса* Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Можайського, 22/а, пошт.інд.88009
Керівник* Андрейко Марія Іванівна - Директор. Тел: 0312665452
E-mail* sortsemovoch@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПрАТ «Сортнасінняовоч» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 19 квітня 2013 року о 12-00 год. (к.ч.) за адресою: м.Ужгород, вул..Можайського, 22/а, Закарпатська область. Реєстрація акціонерів або їхніх представників відбудеться з 11-ої до 12-ої год. за місцем проведення зборів.
Порядок денний:
1.Обрання лічильної комісії, голови і секретаря зборів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2.Заслуховування звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту директора.
3.Заслуховування звіт наглядової ради про роботу за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту НР.
4.Заслуховування звіту ревізора за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Ревізора.
5.Розгляд та затвердження річного звіту та балансу ПрАТ за 2012 рік.
6.Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками роботи за 2012 рік.
Для участі у зборах необхідно мати документ який посвідчує особу; представникам акціонерів – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством. Дата складання зведеного облікового реєстру акціонерів станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 16 квітня 2013 року.
З документами, що стосуються питань порядку денного зборів, акціонери (їх уповноважені представники) за письмовим зверненням можуть ознайомитись у Директора Товариства за місцезнаходженням Товариства.
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів надруковано у Бюлетні «Відомості НКЦПФР» №48 від 12.03.2013 року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ за 2012 рік
Найменування показника
Період

2011
2012
Усього активів
702
686
Основні засоби
516
455
Довгострокові фінансові інвестиції


Запаси
139
159
Сумарна дебіторська заборгованість
46
45
Грошові кошти та їх еквіваленти
2
27
Нерозподілений прибуток
-97
-96
Власний капітал
614
615
Статутний капітал
711
711
Довгострокові зобов'язання
-
-
Поточні зобов'язання
88
71
Чистий прибуток (збиток)
-
-
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2845200
2845200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
5
6
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Андрейко Марія Іванівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 12.03.2013
(дата)