Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 04.04.2012
Дата публікації 04.04.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Сортнасінняовоч"
Юридична адреса* Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Можайського, 22/а, пошт.інд.88009
Керівник* Андрейко Марія Іванівна - Директор. Тел: 0312665452
E-mail* sortsemovoch@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство «Сортнасінняовоч»
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ за 2011 рік

Найменування показника Період
2011 2010
Усього активів 702 744
Основні засоби 516 555
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 139 139
Сумарна дебіторська заборгованість 46 37
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 1
Нерозподілений прибуток -97 -55
Власний капітал 614 656
Статутний капітал 711 711
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 88 88
Чистий прибуток (збиток) - -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2845200 2845200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 7
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Андрейко Марія Іванівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 04.04.2012
(дата)