Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 13.03.2012
Дата публікації 13.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Сортнасінняовоч"
Юридична адреса* Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Можайського, 22/а, пошт.інд.88009
Керівник* Андрейко Марія Іванівна - Директор. Тел: 0312665452
E-mail* sortsemovoch@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПрАТ «Сортнасінняовоч» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 20 квітня 2012 року о 12-00 год. (к.ч.) за адресою: м.Ужгород, вул..Можайського, 22/а, Закарпатська область. Реєстрація акціонерів або їхніх представників відбудеться з 11-ої до 12-ої год. за місцем проведення зборів.
Порядок денний:
1.Обрання лічильної комісії, голови і секретаря зборів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2.Заслуховування звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту директора.
3.Заслуховування звіту наглядової ради про роботу за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту НР.
4.Заслуховування звіту ревізора за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Ревізора.
5.Розгляд та затвердження річного звіту та балансу ПрАТ за 2011 рік.
6.Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками роботи за 2011 рік.
7.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року та надання повноважень на укладання таких договорів.
Для участі у зборах необхідно мати документ який посвідчує особу; представникам акціонерів – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством. Дата складання зведеного облікового реєстру акціонерів станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 17 квітня 2012 року.
З документами, що стосуються питань порядку денного зборів, акціонери (їх уповноважені представники) за письмовим зверненням можуть ознайомитись у Директора Товариства за місцезнаходженням Товариства.
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів надруковано у Бюлетні «Відомості ДКЦПФР» №47 від 12.03.2012 року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства

Найменування показника Період
2011 2010
Усього активів 702 744
Основні засоби 516 555
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 139 139
Сумарна дебіторська заборгованість 46 37
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 1
Нерозподілений прибуток -97 -55
Власний капітал 614 656
Статутний капітал 711 711
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання 88 88
Чистий прибуток (збиток)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2845200 2845200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 7

Директор М.І. Андрейко
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Андрейко Марія Іванівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 13.03.2012
(дата)