Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 02.08.2010
Дата публікації 03.08.2010 07:50:38
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Сортнасінняовоч"
Юридична адреса* Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Можайського, 22/а, пошт.інд.88009
Керівник* Андрейко Марія Іванівна - Голова правління. Тел: 0312665452
E-mail* sortsemovoch@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановні акціонери!
ВАТ „Сортнасінняовоч” (код ЄДРПОУ 00490719) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціоненрів які відбудуться 17.09.2010р. о 13-00 год.(к.ч.) за адресою: вул.Можайського, 22/а, м.Ужгород, Закарпатська область. Реєстрація акціонерів або їхніх представників відбудеться з 12-00 до 12-55 год. за місцезнаходженням товариства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 17 вересня 2010 р.
Порядок денний:
1.Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ за 2009р.
2.Звіт ревізійної комісії за 2009 рік. Про затвердження річного звіту та балансу за 2009 рік та порядок розподілу прибутку (покриття збитків).
3.Звіт наглядової ради про роботу за 2009 рік
4.Зміна назви товариства з відкритого акціонерного товариства “Сортнасінняовоч” на приватне акціонерне товариство “Сортнасінняовоч”.
5.Внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту товариства у зв’язку з приведенням у відповідність до З/У “Про акціонерні товариства” шляхом викладення його в новій редакції.
6.Затвердження Внутрішніх положень – Положення про загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію та інші.
7.Прийняття рішення про переведення випуску акцій із документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація цінних паперів) та затвердження рішення про дематеріалізацію.
8.Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів товариства про дематеріалізацію акцій.
9.Про затвердження депозитарію, який обслуговуватиме випуск акцій.
10.Про затвердження зберігача, у якого товариство відкритватиме рахунки в цінних паперах власникам акцій.
11.Про припинення дії Договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів.
12.Визначення дати припинення ведення реєстру .
Для участі у зборах необхідно мати документ який посвідчує особу; представникам акціонерів – доручення, оформлене згідно з чинном законодавством. Довідки за телефоном в Ужгороді: (0312)665452
Інформацію про проведення чергових загальних зборів акціонерів опубліковано в газеті “Ужгород” №29 від 31.07.2010р. та газеті Відомості “ДКЦПФР” №139(897) від 30.07.2010р.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ „Сортнасінняовоч” (тис.грн.)
Назва показника
Звітний період (2009рік)
Попередній період (2008 рік)
Усього активів
777
805
Основні засоби
554
555
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
2
1
Сумарна дебіторська заборгованість
45
23
Грошові кошти та іх еквіваленти
4
0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-9
1
Власний капітал
702
712
Статутний капітал
711
711
Довгострокові зобов"язання
0
50
Поточні зобов"язання
75
43
Чистий прибуток (збиток)
0
0
Середньорічна кількість акцій ( шт)
2845200
2845200
Кількість власних акції, викуплених упродовж періоду (шт)
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій упродовж періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
8
11
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Андрейко Марія Іванівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.08.2010
(дата)