Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  10.03.2021 21:23:01
Дата здійснення дії: 14.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Сортнасінняовоч"
Код за ЄДРПОУ:  00490719
Текст повідомлення: 

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Сортнасінняовоч» (місцезнаходження: Україна, м. Ужгород, вул.Можайського, 22/а, код за ЄДРПОУ: 00490719), надалі – Товариство, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 14 квітня 2021 року о 12-00 год. (к.ч.) за адресою:

Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Можайського, 22/а. Реєстрація акціонерів або їхніх представників відбудеться з 11-ої до 12-ої год. за місцем проведення зборів.

Дата складання зведеного облікового реєстру акціонерів станом на 24 годину за три робочих дня до дня проведення загальних зборів, тобто на 08 квітня 2021 року.

    Перелік питань, включених до Порядку денного:

1.Обрання лічильної комісії, голови і секретаря зборів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

2.Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ за 2020 рік. Прийняття рішення за результатами звіту директора.

3.Звіт наглядової ради про роботу за 2020 рік. Прийняття рішення за результатами звіту НР.

4.Звіт ревізора за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Ревізора.

5.Розгляд та затвердження річного звіту та балансу ПрАТ за 2020 рік.

6.Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками роботи за 2020 рік.

Проекти рішень щодо питань, включених до Порядку денного:

1.Обрання лічильної комісії, голови і секретаря зборів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

  1. Обрати наступний склад Лічильної комісії та секретаря загальних зборів, а саме: Лічильну комісію  у складі: голова комісії — Лукач Василь Адальбертович (акціонер), члени комісії — Романова Олена Василівна (бухгалтер).
  2. Припинити повноваження Лічильної комісії після закінчення підрахунку голосів та складання протоколів про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення  підсумків голосування.
  3. Обрати головою загальних зборів акціонерів ПрАТ «Сортнасінняовоч» – Андрейко Віталія Івановича (акціонер).
  4. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів ПрАТ «Сортнасінняовоч» – Андрейко Марію Іванівну (акціонер).
  5. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – до 10 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – до 10 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – до 15 хвилин; Голосування з питань порядку денного – до 3 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос.
  6. Протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства від імені річних загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар річних загальних зборів акціонерів Товариства.
  7. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, керуватися нормами чинного Статуту Товариства.
  8. Збори провести без перерви.

        2.Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ за 2020 рік. Прийняття рішення за результатами звіту директора.

2.1. Затвердити звіт Директора про  результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

2.2. Вважати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2020 році задовільною.

        3. Звіт наглядової ради про роботу за 2020 рік. Прийняття рішення за результатами звіту НР.

3.1. Затвердити звіт про діяльність Наглядової ради за підсумками діяльності у 2020 році.

3.2. Вважати роботу Наглядової ради Товариства у 2020 році задовільною.

4.Звіт ревізора за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Ревізора.

4.1. Затвердити звіт Ревізора про  результати діяльності у 2020 році.

4.2. Вважати роботу Ревізора Товариства у 2020 році задовільною.

5.Розгляд та затвердження річного звіту та балансу ПрАТ за 2020 рік.

5.1. Затвердити річну фінансову звітність, баланс та інші форми бухгалтерської звітності товариства за 2020 рік.

6.Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками роботи за 2020 рік.

6.1. Покрити отримані Товариством за результатами діяльності  у 2020 році збитки за рахунок прибутків минулих років та прибутків від поточної діяльності Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: http://00490719.smida.gov.ua/

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу товариства.

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для участі у загальних зборах необхідно надати: для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо); для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі на загальних зборах та голосування на загальних зборах, засвідчених належним чином.

Порядок участі та голосування на річних загальних зборах за довіреністю. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства за адресою: Закарпатська область, м.Ужгород, вул. Можайського, 22/а у робочі дні з 10:00 години до 12:00 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор – Андрейко Віталій Іванович. Довідки за телефоном: 0 (312) 66-54-52.

Після надіслання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів.

Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні.

У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень директора, одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

Зміни до проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

АКЦІЇ ВЛАСНИКІВ, ЯКІ НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ З ДЕПОЗИТАРНИМИ УСТАНОВАМИ, ПРИ ВИЗНАЧЕННІ КВОРУМУ ТА ГОЛОСУВАННІ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ! 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ за 2020 рік

Найменування показника

Період

2019

2020

Усього активів

476

480

Основні засоби

342

338

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Запаси

106

116

Сумарна дебіторська заборгованість

9

13

Грошові кошти та їх еквіваленти

1

5

Нерозподілений прибуток

-235

-223

Власний капітал

476

488

Статутний капітал

711

711

Довгострокові зобов’язання

 

 

Поточні зобов’язання

18

19

Чистий прибуток (збиток)

 

 

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2845200

2845200

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Згальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій пртягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

4

4

 

 

Директор ПрАТ «Сортнасінняовоч»         ______________     Андрейко В.І.